Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG PHẠT AN TOÀN

Ngày đăng : 12/02/2021 - 12:13 PM

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG PHẠT AN TOÀN

SAFETY PENALTY AND SAFETY INCENTIVE PROGRAM

 

 1. CÁC VI PHẠM AN TOÀN / SAFETY VIOLATION
  1. Áp Dụng Đến Tất Cả Nhân Viên / Apply To Any Employee

Người lao động phải chịu các mức xử phạt sau nếu vi phạm hoặc có các hành vi gây mất an toàn. Giám sát hoặc bất kỳ nhân viên cấp quản lý nào phát hiện các hư hỏng càng sớm càng tốt và đảm bảo các hành động sau đây được thực hiện / The following consequences apply to all employees who act unsafely or create unsafe conditions. Any supervisor or official of management, as soon as becoming aware of any such failure, ensures the following action is taken:

 1. Giai đoạn 1 / Stage 1

Người vi phạm sẽ bị cảnh cáo bằng miệng từ người giám sát trực tiếp và xem đây là đây là giai đoạn đầu tiên của quy trình kỷ luật, nếu vi phạm lặp lại trong vòng 1 tháng, chuyển sang giai đoạn 2 / A formal verbal warning may be given to the employee by the immediate supervisor, along with a warning that this is the first stage in the disciplinary procedure and any repetition within one month will lead to the second stage in the procedure.

 1. Giai đoạn 2 / Stage 2

Nếu vi phạm trong giai đoạn 1 lặp lại hoặc tiếp diễn hoặc vi phạm nghiêm trọng hơn, người vi phạm sẽ bị lập biên bản. Trong biên bản cảnh báo, người này sẽ bị đình chỉ làm việc trong 3 ngày. Khi trở lại công việc, người vi phạm này phải trải qua đào tạo tại khu vực vi phạm trước khi được phép làm việc. Mục đích kỷ luật này nhằm ngăn ngừa chấn thương cho các đồng sự / If the offense addressed in Stage1 is repeated and/or continued or a more serious offense committed, the employee may be given a formal written warning. In addition to the written warning the employee is suspended for a period of three days. Upon returning to work the employee must undergo additional formal training in the area of the offense before being permitted to work. This is to prevent injury to the employee or co-worker.

 1. Giai đoạn 3 / Stage 3

Nếu vi phạm vẫn lặp lại sau khi đã bị lập biên bản từ giai đoạn 2 trong vòng 3 tháng, các cá nhân này sẽ bị đuổi việc và không được thuê lại trong vòng 12 tháng / If an offense written up under Stage 2 is repeated within three months, the employee may be terminated. An employee so terminated is ineligible for rehire for 12 months.

Tuy thuộc vào tình hình thực tế, Giám đốc dự án, Trưởng HSE tại dự án có quyền thông qua, kết hợp hoặc thay đổi các giai đoạn của quy trình kỷ luật mô tả phía trên / Depending on circumstances, The Project Manager or HSE Manager  reserves the right to bypass, duplicate, or alter any stage of the recommended disciplinary procedures described above.

 1. Chính sách không khoan nhượng:

Các vi phạm về quy tắc an toàn sau đây sẽ bị cấm vĩnh viễn vào công trường / Zero-tolerance: Breaches of the following safety rules will be banned permanently from the site:

Ref

VI PHẠM CÁC QUY TẮC AN TOÀN

VIOLATION OF SAFETY REQUIREMENTS /

HÀNH ĐỘNG KỶ LUẬT DISCIPLINARY ACTION

1

Đánh nhau / Fighting

Cấm vĩnh viễn khỏi công trình Banned permanently from the site

2

Người lao động sự dụng chất kích thích hoặc thuốc nghiện trong thời gian làm việc. Người lao động làm việc trong tình trạng ảnh hưởng chất kích thích/ Employee shall consume alcohol or addictive drugs on or off the premises during working hours. Employee will report for work under the influence of either alcohol or drugs

3

Không sử dụng dây an toàn khi làm việc trên cao / No wearing safety harness when working at height

Cấm vĩnh viễn khỏi công trình Banned permanently from the site

4

Không mang dây buộc an toàn khi làm việc tại các vị trí dễ té ngã / No hooking lanyards when working at location with possible fall. 

5

Làm việc trong không gian hạn chế mà không có giấy phép làm việc / Working in confined space without an approved confined permit

Cấm vĩnh viễn khỏi công trình Banned permanently from the site

 

Hàn gần nơi có các vật liệu dễ cháy mà không có các biện pháp phòng cháy / Welding near flammable substance without fire preventive measures

6

Bảo trì mà không tuân theo quy trình khóa treo và thẻ thiết bị (LOTO) / Maintenance without LOTO procedure

Cấm vĩnh viễn khỏi công trình Banned permanently from the site

7

Máy móc vận hành và các thiết bị cơ giới không được cấp phép hoạt động  / Operating machine, equipment without Certificate of Operation

 
 1. Nhà Thầu Phụ / To Subcontractor

Nếu nhà thầu phụ không tuân thủ các yêu cầu về an toàn, nhà thầu phụ sẽ chịu phạt như sau / If a Subcontractor is found non - compliant to any of the safety requirements, the Subcontractor may be subject to the following penalty and fine:

STTNo.

VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN / VIOLATION OF SAFETY REQUIREMENTS

MỨC PHẠT / PENALTY AND FINE

1

Công nhân làm việc không trang bị hoặc không sử dụng bảo hộ cá nhân / Worker without proper PPE

500,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

500.000 vnd per case  

2

Công nhân hàn không trang bị  bảo hộ cá nhân hoặc không tham gia đào tạo / Welder without suitable PPE or without training on welding /

500,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

500.000 vnd per case 

4

Làm rơi công cụ, vật liệu từ trên cao / Drop tools, materials down from height

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

5

Thực hiện các hành vi/ các điều kiện không an toàn / Create unsafe act or unsafe condition

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

6

Sử dụng cáp điện hỏng, đặt cáp điện trên mặt đất, hoặc sử dụng ổ cắm bị hư hỏng / Use damaged electric cable, cable on ground, damaged or incorrected  plug

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

7

Không có người điều phối khi xe cơ giới, máy đào, máy cẩu chạy ngược. Vượt quá tốc độ cho phép tại công trường / No banksman when plant in reversing. Over site speed limit

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

8

Các thiết bị, công cụ và vật liệu… không được kiểm định an toàn định kỳ / Equipment, tools, materials… without periodically safety inspection

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

9

Sử dụng các thiết bị, công cụ không an toàn (không thiết bị bảo vệ, không có van an toàn, không có thiết bị chống giật điện,…)/ Using unsafe equipment, wrong tools (no guards, no safety valve, no GFCI...)

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

10

Không có giám sát an toàn,không đào tạo thích đáng, hoặc hướng dẫn người lao động / No safety supervisor, proper training, instruction provided to workers

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

11

Giàn giáo không có tấm chắn ngăn vật rơi, không có thang lên xuống, không có bục đứng và tay vịn / Scaffold without or not enough toe board, ladder, platform and rail

1,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

1.000.000 vnd per case

12

Công tác vệ sinh kém. Vi phạm các quy định về môi trường, bảo quản hóa chất sai cách / Poor housekeeping. Violate environment regulations, chemical storage

2,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

2.000.000 vnd per case

13

Sử dụng các thiết bị mà không có bảo hiểm theo quy định hoặc không được kiểm định kỹ thuật an toàn / Using equipment without valid insurance or authorised safety inspection

2,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

2.000.000 vnd per case

14

Đào rãnh, đào đường, hố hoặc các khu vực nguy hiểm mà không có rào chắn,  không có biển cảnh báo / Trench, excavation, dangerous area without hard barricade and warning sign

3,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

3.000.000 vnd per case

15

Thực hiện công việc mà không có biện pháp thi công (MOS), đánh giá rủi ro, giấy phép làm việc, phân tích an toàn công việc,…/ Work commence without MOS, RA, PTW, JSA, lifting plant…

3,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

3.000.000 vnd per case

16

Hàn gần các vật liệu sễ cháy mà không có các biện pháp phòng cháy / Welding near flammable materials without approved protective measures

5,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

5.000.000 vnd per case

17

Không có nhân sự có năng lực thực hiện công việc yêu cầu theo bố trí của quản lý HSE / No competent person that required by the Site HSE Manager assigned to the site

5,000,000 ngàn đồng mỗi vi phạm

5.000.000 vnd per case

 1. HỆ THỐNG KHEN THƯỞNG AN TOÀN / SAFETY INCENTIVE PROGRAM
  1. Mục Tiêu / Objective

Mục đích của chương trình này nhằm khuyến khích công tác an toàn nơi làm việc thông qua quan sát một cách tích cực các hành vi an toàn và khuyến khích mọi người tự nguyện tham gia vào các chương trình này. / The objective of this program is to promote workplace safety through positive reinforcement of observed safe behaviours and voluntary participation in various safety programs.

Mục tiêu chương trình là khuyến khích tạo ra những cuộc thảo luận mở về an toàn tại các cấp quản lý, hướng đến cách làm việc an toàn hơn, giảm thiểu thương tật, đặt nền móng xây dựng văn hóa an toàn tốt hơn Our goal is to promote open discussion about safety at all levels of management, leading to safer workplace behaviours, reduction in workplace injuries, and laying the foundation to build a better safety culture.

 1. Điều Kiện Tham Gia / Eligibility

Tất cả những ai làm công việc có rủi ro cao đều có đủ quyền tham gia vào chương trình khen thưởng an toàn. Ban chỉ huy và các giám sát không trục tiếp tham gia các hoạt động rủi ro cao thì không được tham gia/ All employees who engage in high risk activities are eligible to participate in the Safety Incentive Program. Managers, supervisor who do not perform high risk activities are not eligible.

 1. Chu Kỳ Chương Trình / Program Duration

Chu kỳ chương trình sẽ diễn ra trong 1 tháng. Sau 1 tháng, sẽ khởi động chương trình mới; tất cả các điểm mà người tham gia đạt được trong tháng trước sẽ bị xóa và khởi tạo lại ban đầu / The incentive program period will be one month. After one month, the new program will start again and all the points a worker achieves in the last month will be erased.

Tất cả nhân sự tham gia bị truất quyền nhận thưởng từ chương trình  “CHƯƠNG TRÌNH KHEN THƯỞNG AN TOÀN”  trong thời gian diễn ra khi vi phạm các lỗi sau đây / An employee will become disqualified for the Individual Safety Incentive Award during a program period under the following circumstances:

 • Nhân sự không tham gia họp TBM hàng ngày / The employee does not attend Tool Box Meeting
 • Nhân sự không thực hiện công tác vệ sinh hiệu quả tại nơi làm việc / The employee does not keep workplace free from debris
 • Nhân sự không sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân theo yêu cầu / The employee does not wear the proper PPE as required.
 • Nhân sự không tuân thủ theo các quy định an toàn làm việc / The employee does not comply with safe work regulations.
 • Nhân sự không tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên giám sát HSE/ The employee does not obey HSE supervisor’s instructions
 • Trao Thưởng / Award 
 • Giải bạc: được trao cho cá nhân đạt 24 điểm / A silver award: the employee who achieves 24 points will be rewarded with a silver award.
 • Giải vàng: được trao cho cá nhân đạt 65 điểm / A gold award: the employee who achieves 65 points will be rewarded with a gold award.
 • Giải bạch kim: được trao hàng tháng cho 5% các cá nhân đạt điểm tổng cộng cao nhất / Platinum award: 5 percent of workers who achieves the highest total points will be monthly rewarded with a platinum award.

Mỗi nhà thầu và Tông thầu CENTRAL HSE chịu trách nhiệm chuẩn bị giải vàng và bạc cho nhân sự của mình. Tông thầu CENTRAL HSE chịu trách hiệm cho giải bạch kim cho toàn bộ công trình / Each subcontractor and CENTRAL HSE will be responsible for silver awards, gold wards to their employees. CENTRAL HSE will be responsible for platinum awards for whole site.

Để theo dõi điểm đạt được, thẻ ghi nhận điểm được cấp cho nhân sự thamn gia. Đầu mỗi tháng, Giám sát HSE sẽ cấp thẻ ghi nhận điểm cho nhân sự. Người tham gia chương trình này sẽ giữ thẻ này cho đến khi đạt được 52 điểm, 65 điểm và chuyển lại cho Trưởng HSE công trình để được nhận thưởng / In order to keep track of earned points, a point matrix card will be provided to the employee at the beginning of month. At the beginning of month, the HSE authorizer will issue a point matrix card to employee to record points achieved. The employee will keep the card until 26 points; 65 points are achieved and then turned in the Site HSE Manager to receive the award.

 1. Hệ thống điểm / Point System
 1. 1 điểm cho trường hợp sau / 1 Point recorded for one of the following behaviors
  • Duy trì tham dự các cuộc họp TBM hàng ngày / Keep attending TBM
  • Mặc đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân / Wearing proper PPE
 2. 2 điểm cho trường hợp sau / 2 Points recorded for one of the following behaviors
  • Sử dụng các công cụ và thiết bị đúng cách / Using tools, equipment in correct manners
  • Để dây cáp trên mặt đất theo đúng quy định / Electric cable is above the ground as regulation
  • Dọn sạch sạch sẽ, sắp xếp vật tư tại nơi làm việc / Keep their workplace free from debris and material, tools in order
 3. 5 điểm cho trường hợp sau / 3 Points recorded for one of the following behaviors
  • Giúp đỡ các nạn nhân gặp tai nạn / Help a victim of an accident
  • Báo cáo các mối nguy có thể gây thương tích và thục hiện giải pháp an toàn kịp thời/ Report hazards that might cause serious injury and put preventive measures in tme

 

 

 

 

Bài viết khác
  Bộ luật số: 45/2019/QH14  (18.09.2021)
  LUẬT SỐ: 84/2015/QH13  (28.05.2019)
  LUẬT SỐ: 06/2007/QH12  (05.06.2019)
  LUẬT SỐ: 50/2014/QH13  (05.06.2019)

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG PHẠT AN TOÀN

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465